Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer
Nyhedsbrev nr. 1 — marts 1999
NNE udvider sine aktiviteter

Dette er første nummer af Nyhedsbrev for Nordisk Netværk for Editionsfilologer (NNE). I det følgende findes en kort orientering om baggrunden for nyhedsbrevet og om planerne med det.

Baggrunden for nyhedsbrevet er, at Statens humanistiske Forskningsråd i Danmark har ydet en rammebevilling på 404.000 DKK til 'konsolidering og udvidelse af Netværkets aktiviteter', som det hed i ansøgningen. Bevillingen dækker årene 1999-2000, dog med mulighed for at bruge en del af beløbet i år 2001. Undertegnede er bevillingshaver, og pengene administreres af Københavns Universitet, hvilket betyder, at 17% af beløbet skal betales i administrationsomkostninger. Sådan er reglerne. Tilbage til Netværkets egentlige rådighed er således ca. 337.000 DKK.

Knap en tredjedel af nettobevillingen er afsat til konferencen 1999, men da det danske forskningsråd principielt ikke støtter konferencer, der afholdes uden for Danmark, kan noget tilsvarende ikke lade sig gøre for år 2000 (hvor konferencen efter planen skal foregå i Oslo). Resten af bevillingen tænkes fordelt på følgende områder:

 1. Dette nyhedsbrev
 2. Oprettelse og drift af egen hjemmeside på internettet
 3. Intensiveret mødeaktivitet i planlægningsgruppen, som hidtil kun har kunnet mødes på den årlige konference

Planen er, at nyhedsbrevet skal udkomme, når der er stof til det — dog mindst to gange om året, nemlig når der skal informeres om tid og sted for den årlige konference, og når der skal udsendes program og tilmeldingsblanket til samme. Nyhedsbrevet skal således i et vist omfang erstatte de breve, der under alle omstændigheder udsendes til Netværkets medlemmer.

I øvrigt forestiller planlægningsgruppen sig, at følgende stof kan finde vej til nyhedsbrevet:

 1. Udgivelser af relevans for editionsfilologer (fx antologier, lærebøger — eller edb-programmer)
 2. Planlagte begivenheder af editionsfilologisk relevans (fx forskerkurser, disputatsforsvar, nye forskningsprogrammer eller oprettelse af nye arkiver)
 3. Korte notitser om nye udgaver, foranstaltet af Netværkets medlemmer
 4. En spørgerubrik, hvor uløste udgiverproblemer i ultrakort form forelægges Netværkets medlemmer (se eksempler andetsteds i dette nummer)
 5. Hvis der på et tidspunkt dannes mindre interessegrupper inden for Netværket, kan disse via nyhedsbrevet informere resten af medlemskredsen om deres arbejde.

Det er hensigten, at redaktionen af nyhedsbrevet skal gå på skift mellem Danmark, Norge og Sverige, således at den følger ansvaret for årets konference. I 1999 redigeres nyhedsbrevet således fra Danmark.

Bidrag kan naturligvis skrives på modersmålet, men bedes til gengæld leveret elektronisk, så redaktøren fritages for at indtaste de lumske norske og svenske stavemåder. Adressen fremgår af kolofonen andetsteds.

Planlægningsgruppen betragter nyhedsbrevet som et internt organ og vil ikke sende eksemplarer til institutioner som biblioteker og universiteter. Til gengæld fremsendes indtil videre to eksemplarer til hvert medlem, således at man kan give det ene eksemplar videre til en interesseret kollega.

Johnny Kondrup

NNE's konference 1999

Som aftalt i Stockholm sidste år bliver emnet for konferencen 1999: kommentering af nordiske klassikere. Programmet er endnu under udarbejdelse, men foruden emnet er også tid og sted fastlagt. Konferencen vil finde sted på
Schæffergården 12. - 14. november.
(Bemærk, at tidspunktet er et andet end det, der blev stipuleret i Stockholm. Det beror på, at Schæffergården havde andre planer end Netværkets planlægningsgruppe.) Det færdige program forventes meddelt i september måned — formentlig i næste nummer af nyhedsbrevet — sammen med oplysninger om pris, vilkår for deltagelse og tilmeldingsblanket.

Spørgerubrik

Fra kommenteringen af Kierkegaards Stadier paa Livets Vei (1845) henstår endnu en række uløste problemer. Hvem kan hjælpe med følgende:

 1. Der omtales en jøde, som fortæller en historie og bagefter spørger: »Er der Ingen, som leer?« Han har udeladt pointen uden selv at vide det. Der er rimeligvis tale om en litterær figur, men hvorfra?
 2. »Det var stundom Skik, saa fortæller man, i gamle Dage, at naar en Prinds opdroges, opdroges der med ham en Dreng af simpel Herkomst, der maatte lide Straffen hver gang Prindsen havde fortjent den«. Hvor fortælles det?
 3. »Jeg vanker nu, som Digteren siger, om og søger forgæves den Elskedes Grav, at jeg kan offre hende en Taare«. Hvilken digter hentydes der til?
 4. Fra »en gammel Vise«, der handler om et kys, citeres følgende vers: »es ist kaum zu sehn, es ist nur für Lippen, die genau sich verstehen«. Hvem kender den vise?
 5. Så lidt som »Gjeden bliver træt af at afgnave den grønne Knop«, så lidt bliver nogle træt af at opsøge forelskelsen. Hvorfra stammer citatet med geden?
 6. »Den rige Bonde i Norge sætter en ny Kobberkjedel over sin Dør for hvert Tusinde mere, han erhverver«. Er det en kendt skik; kan man evt. anvise en kilde?
 7. Som sammenligningsled omtales »den Mand, der laae i Grøften og troede han reed«. Hvor kendes han fra?
 8. Det nævnes, at »i det hedenske Preussen (bar) den giftefærdige Pige en klokke, hvis Ringen var et Signal til Mændene«. Hvad ligger der bag denne beskrivelse, og hvem er kilden?
 9. Den elskede (som her er en mand) har en stemme »saa sød o! saa sød«. Hvorfra stammer de citerede ord?
 10. Det hedder om de indfødte i Amerika, at de frygtede Himmerig mere end Helvede, fordi de i Himmelen havde udsigt til at møde de rettroende spaniere. Kan der anvises en kilde for dette?
Svar, helst inden 1. maj, til redaktionen eller til: Johnny Kondrup, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK—2300 København S. E-mail:
kondrup@coco.ihi.ku.dk

Netværket på netværket

Nordisk Netværk for Editionsfilologer vil i allernærmeste fremtid få egen hjemmeside på Internettet. Andressen forventes at blive www.nnedit.org

Nordisk Netværk for Editionsfilologer

Nyhedsbrevet redigeres af Henrik Andersson, Johnny Kondrup og Karsten Kynde (ansvh.) Indlæg m.v. sendes til Karsten Kynde, c/o Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet, Store Kannikestræde 15, DK-1169 København K, tel +45 3376 6913, fax +45 3376 6910, e-post kk@sk.ku.dk


Dette nyhedsbrev er udsendt bredt til alle Netværket bekendte adresser. Fremtidige udsendelser af nyhedsbreve, konferencetilmeldinger m.v. vil kun udgå til personer som udfylder og tilbagesender oplysninger svarende til nedenstående skema. Skemaet vil også kunne findes på netværkets hjemmeside. Skemaet sendes elektronisk eller med ordinær post eller telefax til redaktøren inden 1. august 1999, se adressen i kolofonen.

Tilmeldingsskema