Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer
Nyhedsbrev nr. 2 — september 1999

Tidligere nyhedsbreve


Konferencen 1999

»Viel Wissen ist vorhanden,
aber leider in verschiedenen Köpfen« 1

Kommentering af nordiske klassikere er emnet for NNE's fjerde konference, som finder sted på Schæffergården i Gentofte den 12.-14. november 1999.

Programmet er trykt på nyhedsbrevets side 2, og tilmeldingsblanket findes på side 4.

Konferencen er åben for Netværkets medlemmer, men deltagerantallet er begrænset til 50.

Deltagelse koster 500 DKK, som også dækker to overnatninger på Schæffergården samt fuld forplejning.

Desuden vil Netværket kunne tilbyde deltagerne refusion af rejseudgifter efter følgende retningslinier:

Udgifter til transport ud over Københavnsområdet (HT-området) refunderes med op til 1.500 DKK.

Transport inden for HT-området alene refunderes ikke.

Det er underordnet, om der benyttes tog, bus, fly eller egen bil. Kørsel i egen bil refunderes med 1,39 DKK pr. km.

Kørsel i taxa refunderes ikke.

De meget gunstige økonomiske betingelser er opnået ved generøs støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd (Danmark) og Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

Fristen for tilmelding er 15. oktober. Tilmelding sker ved at udfylde blanketten på side 4 og sende den til nedenstående adresse eller via internet: http://www.nnedit.org Samtidig indbetales 500 DKK i konferencegebyr på postgirokonto nr. 175-0372 (samme adresse). Mærk indbetalingskortet »NNE«. Gebyret kan også indbetales pr. check, hvis denne er udstedt i danske kroner.

Tilmeldingsblanketten anses ikke for gyldig, før konferencegebyret er modtaget. Ved afbud efter 1. november kan gebyret ikke forventes tilbagebetalt.

Forespørgsler vedr. konferencen kan rettes til Karsten Kynde (se adressen i kolofonen) eller til:

Johnny Kondrup Johnny Kondrup
Soløsevej 10 A
DK-2820 Gentofte

E-mail: kondrup@coco.ihi.ku.dk

Postgiro: 175-03721 Citat, ikke identificeret


Kommentering af nordiske klassikere
Konferenceprogram

Schæffergården, København, 12. - 14. november 1999

Tilmelding til konferencen

Fredag 12. nov.

19.00: Middag

20.00: Velkomst og præsentation

20.30: Docent Lars Burman: Humor, ironi och polemik. Om kommentarernas stilistik

Lørdag 13. nov.

9.00: Universitetslektor, mag.art. Per Dahl: Kommentarens historie

10.00: Professor, dr.philos. Egil Kraggerud: Den konfronterende kommentar. Ibsens Catilina og virkelighetens

11.00: Thepause

11.30: Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Tonny Aagaard Olesen: Kommentaren som genre

13.00: Frokost

14.00 - 16.00: Udflugt til Jægersborg Dyrehave

16.30: Dr.-stipendiat Hanne Lauvstad: Vershistoriske kommentarer

17.15: Universitetsstipendiat Thoralf Berg: Teaterhistoriske kommentarer

19.00: Middag

21.00: Musik

Søndag 14. nov.

10.00: Biträdande huvudredaktör James Spens: Begreppet »ordförklaring«. En problematisering med utgångspunkt i Strindbergs Samlade Verk

10.45: Universitetslektor, mag.art. Lars Peter Rømhild: Imod overkommentering

11.30: Thepause og udcheckning af værelser

12.00: Afsluttende diskussion og planlægning af konferencen år 2000

13.00: Frokost og afrejse

Nye nordiske udgivelser

Fredrikke Nielsen: Minnen från barndom och ungdom. Utgiver: Harald Noreng. Tilsyn: Ingard Hauge. 1998.

Bibliografi over Francis Bulls skrifter. Utgiver: Jorunn Gule. Tilsyn: Anne Grete Holm-Olsen. 1998.

Johannes Ewald: Digte i udvalg. Udg. af Esther Kielberg og Kim Ravn, DSL/Borgen (Danske Klassikere). Marts 1999.

Emil Aarestrup: Udvalgte digte. Udg. af Dan Ringgard, DSL/Borgen (Danske Klassikere). April 1999.

Henrik Pontoppidan: Smaa Romaner 1885-1890. Udg. af Flemming Behrendt, DSL/Borgen (Danske Klassikere). Juni 1999.


C.J.L. Almquist: Syster och bror. 1999
C.J.L. Almquist: Amorina. Före millenieskiftet.
Jacob Wallenberg: Samlade skrifter II,
Israel Holmström: Samlade dikter I,
Gustaf av Leopold: (Samlade skrifter h.17, kommentarer til brev),

alle i Svenska Vitterhetssamfundets serie Svenska Författere. Hösten 1999.


Søren Kierkegaard: Stadier paa Livets Vei og kommentarer til samme. Udg. af Søren Kierkegaard Forskningscenteret/G.E.C.Gad (Søren Kierkegaards Skrifter bd. 6 og K6). November 1999.

Bogbord

Ved Netværkets konference i Stockholm 1998 var der opstillet et lille bogbord, hvor Svenska Vitterhetssamfundet præsenterede sine nyeste udgivelser og havde fremlagt en brochure om sig selv. Det viste sig at være en god idé, og ved den kommende konference vil der blive opstillet et tilsvarende bord. Planlægningsgruppen opfordrer alle medlemmer, som for nylig har udsendt en udgave, til at medbringe et eksemplar til fremlæggelse. Ligeledes er brochurer og kataloger for tilknyttede selskaber (DSL, NSL, SVS, UJDS m.v.) velkomne.

Ideer til konferencen år 2000

Efter det 'rotationsprincip', som NNE hidtil har fulgt, skal konferencen år 2000 afholdes i Norge. Hvilket emne den skal omhandle, står endnu åbent og skal bl.a. drøftes på den sidste dag af dette års konference. For at gøre denne drøftelse så substantiel som muligt beder planlægningsgruppen om, at medlemmer, der allerede nu har en idé til emnet, forud for konferencen sender et par linier herom til Tone Modalsli, Postboks 2674 Solli, N-0203 Oslo, +47 23 27 60 68, fax +47 23 27 60 10, tone.modalsli@nb.no

Vid texternas vägskäl. Om valet av grundtext

Under denne titel foregik NNE's konference 1998 i Stockholm, og under den vil også indlæggene fra konferencen blive udsendt i bogform. Manuskriptet er færdigredigeret af Lars Burman og Barbro Ståhle Sjönell, men afventer endnu et tilsagn om økonomisk støtte. Hvis alt går vel, kan den trykte bog foreligge til konferencen 1999. Den præsenterer sig optimistisk som nr. 1 i Netværkets skriftserie, der - lidet fantasifuldt, men biblioteksmæssigt korrekt - har fået navnet »Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter«.

Tekstkritisk tilbud

Da Søren Kierkegard Forskningscenteret i 1997 udsendte de første bind af Søren Kierkegaards Skrifter, blev der i kommentarbind K1 trykt en redaktionel indledning samt detaljerede retningslinier for udgavens tekstkritik og realkommentering. Samtidig blev der foranstaltet et særtryk af denne del af kommentarbindet, bl.a. tænkt som kilde til inspiration og diskussion blandt fagfæller.

Sådan har særtrykket også fungeret, men der foreligger stadig et restoplag, som Centeret hermed tilbyder interesserede medlemmer af Netværket. Særtrykket vil blive fremsendt gratis til dem, der meddeler deres interesse til:

Niels Jørgen Cappelørn
Søren Kierkegaard Forskningscenteret
Store Kannikestræde 15
DK-1169 København K.

E-mail: njc@sk.ku.dk

Nordisk Netværk for Editionsfilologer

Nyhedsbrevet redigeres af Henrik Andersson, Johnny Kondrup og Karsten Kynde (ansvh.) Indlæg m.v. sendes til Karsten Kynde, c/o Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet, Store Kannikestræde 15, DK-1169 København K, tel +45 3376 6913, fax +45 3376 6910, e-post kk@sk.ku.dk