Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer
Nyhedsbrev nr. 3 — april 2000

Tidligere nyhedsbreve


NNE-konferanse 2000: Bok og skjerm

Årets konferanse skal arrangeres i Oslo den 20.-22. oktober. Tema denne gangen blir forholdet mellom bokutgaver og elektroniske utgaver. Vi legger vekt på å få belyst spørsmål som vil interessere alle edisjonsfilologer, enten de selv har erfaring med elektronisk publisering eller ikke. Vi tenker oss særlig spørsmål omkring organisering og oppbygging av elektroniske og trykte utgaver. Vi vil diskutere en mulig arbeidsdeling mellom de to medier, og om de nye mulighetene innenfor elektronisk tekstutgivelse gir grunn til å ta hevdvunne konvensjoner knyttet til bokutgaver opp til revisjon. Med forbehold om at ikke alle foredragstitler er endelig avtalt, har vi satt opp følgende faglige program:

Dessuten vil Astrid de Vibe fra Gyldendal norsk forlag se på elektroniske utgaver i et forlagsperspektiv, og advokat Eirik Djønne vil ta opp spørsmål i forbindelse med rettigheter til elektronisk tekst.

Vi håper å få i stand et torg under konferansen, der vi kan få demonstrert elektroniske utgaver som er ferdige eller under arbeid.

Prosjekt Henrik Ibsens skrifter vil holde åpent hus fredag 20. oktober kl.12 - 16. Prosjektet vil da ha flyttet inn i nye lokaler i universitetets gamle observatorium, ca. 10 minutters gange fra konferanselokalet.

Konferansen skal holdes i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78. Det er reservert rom til overnatting på to hoteller i nærheten, Gabelshus og Frogner House Hotel.

Nærmere opplysninger om påmelding og konferanseavgift vil komme i neste nyhetsblad. Det ser ut til at deltakerne selv må finansiere reisen til og fra Oslo. Ellers kan spørsmål om konferansen rettes til: Jon Gunnar Jørgensen, Henrik Ibsens skrifter, Postboks 2543 Solli, N-0202 Oslo. E-post: j.g.jorgensen@ibsen.uio.no

Jon Gunnar Jørgensen

Andet bind af NNE's skriftserie er på vej

Efter konferencen om kommentering af nordiske klassikere i Danmark i november 1999 blev det besluttet at samle de mange gode foredrag til en publikation. Alle foredragsholdere har sagt ja til at medvirke, og alle bidrag er nu i hus. En del af bidragene er i mellemtiden blevet omarbejdet med henblik på den trykte form, og enkelte er blevet væsentligt udvidet, således at det stof, som på konferencen måtte gives i antydningens form, er udfoldet til fuld størrelse. Foruden de otte foredrag eller artikler bringer antologien en bibliografi over kommenteringsteoretisk litteratur ved Tonny Aagaard Olesen.

Antologien redigeres af Johnny Kondrup og Karsten Kynde, og redaktionsarbejdet er i fuld gang. Der er indgået aftale om udgivelse med C. A. Reitzels Forlag i København. Reitzel er i forvejen hovedkommisionær for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab samt for Det kgl. danske Videnskabernes Selskab og har stor erfaring med fremstilling og distribution af specialiseret faglitteratur. Antologien udgives med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd (Danmark), idet en del af den toårige bevilling, som Netværket allerede har fået tildelt, bruges til at dække fremstillingsomkostningerne.

Antologien, der vil kunne købes til favørpris af Netværkets medlemmer, forventes at foreligge i boghandelen omkring 1. august 2000. Bestillingsblanket vil indgå i næste nummer af Nyhedsbrevet samt på netværkets hjemmeside www.nnedit.org/skrift2.htm

Skriftseriens første bind »Vid texternas vägskäl. Om valet av grundtext« kan erhverves fra Almqvist & Wiksell, se også www.nnedit.org/skrift1.htm


Nye nordiske udgivelser


Giv mig min ild tilbage!

»Min eld er den största!« var titlen på en antologi af August Strindbergs breve, som docent Kerstin Dahlbäck udgav på forlaget Bokfront i 1999. Antologien var sammen med mange andre interessante udgivelser fremlagt til orientering på bogbordet ved Netværkets konference i Gentofte i november 1999. Men den var samtidig en gave fra udgiveren (der blev forhindret i selv at være til stede på konferencen) til undertegnede. Og da konferencen var slut, var antologien væk! Nu håber jeg, at den meget interesserede konferencedeltager er færdig med at læse Strindbergs breve, og at vedkommende vil sende antologien til mig. Det kan jo ske anonymt. Adressen er:

Johnny Kondrup
Soløsevej 10 A
DK—2820 Gentofte

Spørgerubrikkens opløsning

I første nummer af Nyhedsbrevet introducerede vi en spørgerubrik, hvor Netværkets medlemmer kunne henvende sig til hinanden med problemer af faglig art. De første eksempler på sådanne problemer hidrørte fra kommenteringen af Søren Kierkegaards Stadier paa Livets Vei (1845). Spørgerubrikken blev ingen succes i den forstand, som vi havde forventet; der var nemlig ikke mange af Netværkets medlemmer, som henvendte sig med svar på de stillede spørgsmål. Der er heller ikke nogen, som siden har henvendt sig med nye spørgsmål. Derfor vælger vi at nedlægge spørgerubrikken, i hvert fald indtil videre.

Det ville imidlertid være forkert at sige, at rubrikken ikke vakte interesse. Redaktionen har således modtaget mange forespørgsler om, hvilke svar der var indløbet på de stillede spørgsmål! Størst interesse — forståeligt nok blandt Netværkets norske medlemmer — vakte et problem omkring en påstået norsk bondeskik, som ingen nordmand kunne genkende. Problemet er blevet løst med hjælp fra redaktør, cand. mag. Gert Posselt, Danmarks Nationalleksikon, og fhv. professor, dr. phil F. J. Billeskov Jansen, Københavns Universitet. Som et led i spørgerubrikkens ligbegængelse bringer vi her spørgsmålet igen sammen med den kommentar, som nu findes i Søren Kierkegaards Skrifter bd. K6 (København 1999, s. 218 f.):

Kierkegaard skriver: »Den rige Bonde i Norge sætter en ny Kobberkjedel over sin Dør for hvert Tusinde mere, han erhverver«. Er det en kendt skik; kan man evt. anvise en kilde?

Kilden er sandsynligvis fortællingen »Professor Chabois (En Erindring fra de skandinaviske Alper)« af den da. forfatter Hans Peter Chr. Hansen (f. 1817), der i nogen tid var bosat i Norge. Fortællingen blev opr. trykt anonymt i tidsskriftet Portefeuillen, udg. af Georg Carstensen, bd. 4, Kbh. 1839, s. 187-211, siden i samlingen Blyantsskizzer, Kbh. 1842, under pseudonymet Chr. Comet. Fortællingen foregår i Norge, i den sydlige del af Romsdals amt, i 1794. Den rige gårdmand Hans Rustad udtaler, at han kun vil have sin datter Gurri gift med en holden mand: »Lige maa søge Lige, og jeg vil ikke see Rustadgaarden med sine sex blanke Kobberkjedler i en fattig Mands Vold«. En fodnote forklarer: »For hvert tusinde Rigsdaler, som den norske Bonde har paa Rente, ophænger han en blank Kobberkjedel i sin Storstue« (s. 23 i bogudg., sp. 201 i tidsskriftudg.). Den nævnte skik har ikke kunnet bekræftes fra norsk side, så SK har givetvis sin oplysning fra Chr. Comets fortælling.


Nordisk Netværk for Editionsfilologer

Nyhedsbrevet redigeres af Johnny Kondrup og Karsten Kynde (ansvh.). Fra og med nr. 4 overgår Nyhedsbrevet til norsk redaktion.


Nyhedsbrevet udsendes til alle som er tilmeldt netværket. Tilmelding foregår ved at udfylde nedenstående. Skemaet kan også findes på netværkets hjemmeside www.nnedit.com/tilmeld.htm Skemaet sendes elektronisk eller med ordinær post eller telefax til

Karsten Kynde c/o Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet Store Kannikestræde 15, DK - 1169 København K Tel +45 3376 6913 - Fax +45 3376 6910 - E-post kk@sk.ku.dk
Tilmeldingsskema